phone למכירות ושירות לקוחות התקשרו 1800333332
דף הבית / אודות /  / מאמרים / דרושים / המלצות / קטלוג מוצרים / יצירת קשר
תפריט קטלוג מוצרים
טופס
הזמנת
העתקות
0
logo
הכל לאירועים
חגים ומועדים
הכל למשרד
שירותים לפרטיים ועסקים
עיצוב לבית ולמשרד
העתקות

חברת דף אור העתקות 2000 בע"מ ח.פ. 512949736 (להלן "דף אור " או "מפעיל האתר") מאפשרת לך גישה לאתר האינטרנט המצוי בשליטתה והידוע בשמו "דף אור העתקות 2000" או "כרמל פרינט" כמפורט באתר בכתובת www.dafor2000.co.il (להלן: "האתר"), הכל בכפיפות לתנאי ההתקשרות המפורטים להלן:


 1. דף אור שומרת על זכותה לשנות מדי פעם בפעם, את תנאיי ההתקשרות המפורטים. במקרה כזה, יהא תקף השינוי החל מרגע פרסומו באתר.
 2. לכן, טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר ובכלל זאת בשירותי התשלום או בכל שירות אחר המוצע באתר, הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות תקנון זה וכן את הצהרת הפרטיות, המהווים בסיס משפטי מחייב לפעולות ולשירותים המבוצעים באמצעות אתר זה.
 3. אם אינך מסכים לתנאי השימוש באתר המפורטים להלן, עליך להימנע מכל שימוש שהוא באתר.

   

  תנאים מקדימים לביצוע פעולה באתר

  כל גולש רשאי להשתמש באתר, בכפוף לעמידתו בתנאים המצטברים הבאים:

 4. מבצע הפעולה באתר הנו אדם או תאגיד או גוף משפטי אחר בעל כשירות משפטית לבצע פעולות משפטיות, כמשמעם של מונחים אלה בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב 1962. מבצע הפעולה באתר הנו בעל כרטיס אשראי תקף בישראל, השייך לאחת מחברות האשראי המורשות לפעול בישראל, או הנו בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס כנ"ל.

   

  שימוש אסור באתר

 5. השימוש באתר זה מוגבל לשימושים המותרים בתנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן. מבלי לפגוע בכלליות האמור: אסור לעשות שימוש באתר זה לכל מטרה שאינה חוקית.
 6. אין להשתמש באתר זה ו/או לנקוט בפעולה כלשהי אשר יש בה כדי לשבש את פעולת האתר ו/או אשר יש בה כדי לפגוע במשתמשים אחרים או לשבש להפריע את שימושם באתר.
 7. אין להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר או בצדדים שלישיים בכל דרך אחרת.
 8. אין לבצע כל פעולה באתר תחת זהות של אחר, על המשתמש באתר למלא את פרטיו המלאים והמדויקים וכפי שהם מופיעים בתעודת הזהות של המשתמש או בתעודת ההתאגדות, לפי העניין.

   

  ברירת דין וסמכות שיפוט

 9. תנאי ההתקשרות המובאים בתקנון זה, פרשנותם ואכיפתם כפופים ונשלטים ע"י חוקי מדינת ישראל בלבד. כל העסקאות והפעולות המבוצעים באמצעות אתר זה כפופים לדין הישראלי בלבד. סמכות שיפוט בלעדית לדין בכל הליך משפטי בגין עילה שמקורה בפעולה שבוצעה באתר זה או באמצעותו, תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך במחוז חיפה בלבד.
 10. הגישה לאתר זה וביצוע פעולות באמצעותו מוגבלת אך ורק למשתמשים מישראל.
 11. על הוראות תקנון זה יחולו הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970.

   

  סודיות ואבטחת מידע

 12. טרם גלישה ו/או כל שימוש באתר הנך מתבקש לקרוא בעיון הוראות הצהרת הפרטיות המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. פרטי המידע הנמסרים על ידך במסגרת השימוש באתר, מאובטחים על ידי מפעיל האתר בהתאם לחוק הגנת הפרטיות.
 13. בנוסף באתר עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש באתר, ומנתחים אותו. מידע שנמסר על ידי משתמש באתר עשוי להישמר במאגרי מידע, בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ולשמש לצורך פיתוח ושיפור השירותים.
 14. מפעיל האתר יעשה את מיטב מאמציו לוודא את הסודיות והפרטיות של התקשרות שתבצע באמצעות האתר לרבות סודיות פרטי כרטיס האשראי הנמסרים על ידי הרוכש, בכפוף להוראות כל דין.

   

  אחריות

 15. האתר בכללותו, כולל כל המידע המופיע בו, התכנה העומדת בבסיסו, המידע וחומר אשר הגישה אליהם נעשית באמצעות האתר, עומדים לרשות הגולש כמו שהם" ("AS IS").
 16. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט אחרים אשר מצויים בשליטת צדדים שלשיים. אין למפעיל האתר שליטה על אתרים אלה ו/או התכנים המופעים בהם והוא אינו נושא באחריות כלשהי בנוגע לאותם אתרים ו/או התכנים המופיעים בהם.
 17. הגם שמפעיל האתר נוקט אמצעים סבירים על מנת להבטיח את זמינות האתר ללא הפרעות, ותקינות התכנים והשירותים שבו, אין ביכולתו של מפעיל האתר להתחייב כי השימוש באתר יהיה נטול תקלות, הפרעות או טעויות.
 18. תיתכן אפשרות שבמידע המופיע באתר, נפלו שיבושי הגהה, ניסוח, טעויות סופר וכו', למרות מפעיל האתר עושה מאמץ למנוע זאת, הוא לא יהיה אחראי לנזק שנגרם עקב קיום שיבושים אלה.
 19. בכפיפות להסתייגות של הוראות כל דין המורות אחרת, אין מפעיל האתר מביע כל עמדה ואין הוא אחראי, במפורש או מלכלא, לגבי:

   

  19.1.

  לגבי החומר, המידע והפעולות, אשר הגישה אליהם מתאפשרת באמצעות האתר ואינו נוגע לעסקיה של דף אור.

  19.2.

  לגבי כל מוצר, תוכנה או שירותים שהגישה אליהם התבצעה באמצעות קישור אלקטרוני מן האתר.

  19.3.

  לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב המשלוח של מידע חסוי או רגיש דרך האתר.

  19.4.

  לגבי כל נזק אשר נגרם או עלול להיגרם עקב פגם או תקלה בתוכנה המפעילה את האתר או את הגישה לאתר.

 20. מפעיל האתר אינו ולא יהיה אחראי (במישרין ו/או בעקיפין) לכל נזק מכל מין וסוג שהוא, אי נוחות או אובדן (לרבות: נזק ישיר, עקיף, תוצאתי, אובדן רווח עוגמת נפש וכיוצ"ב), כתוצאה מהשימוש (לרבות חוסר היכולת לשימוש) באתר, בתכניו (לרבות במקרה של הסתמכות על תכני האתר), או בשירותים השונים המסופקים בו. בכלל זאת מפעיל האתר לא יהיה אחראי לתכני צדדים שלישיים המתפרסמים באתר אפילו אם אלו יהיו פוגעים או פסולים מכל סיבה שהיא (לרבות לשון הרע, עוולה, פגיעה פרטיות, פגיעה בקניין מוחשי או רוחני, השמצות וגידופים, בוטות מינית, פגיעה ברגשות הציבור גזענות וכיוצ"ב).
 21. מפעיל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר יהיה נקי מגורמים מזיקים / זדוניים כגון: וירוסים, רוגלות, תולעים סוסים טרויאנים וכיוצ"ב. אחריות הגולש לנקוט אמצעי הגנה מקובלים (כגון שימוש בתוכנות אנטי וירוס), גיבוי המחשב וכדומה על מנת להיערך לסיכונים מעין אלו.

   

  זכויות יוצרים וקניין רוחני

 22. כל הדפים המצויים באתר, זכויות הקניין הרוחני, סודות מסחר, חומר טכנולוגי הכולל ותכנות וחומרות, המצאות, שיפורים וכל מידע אחר הקשור באתר, הינם בבעלותה הבלעדית והמלאה של דף אור ולאף אדם לא תהיה כל זכות, דרישה או תביעה כלפי דף אור בנוגע לזכויות אלה ולא יותר לו לעשות שימוש כלשהו בזכויות אלה, אלא באמצעות ובאישור דף אור בלבד.
 23. אין להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, למכור פריט מפרטי המידע, ותוכנה או השירותים שמקורם באתר זה, ובכלל זאת, תמונות ו/או סימנים מסחריים ו/או מפרטים ו/או סרטונים מהאתר.

   

  _________________________

  מידע מסחרי ופרסומות

 24. מפעיל האתר עשוי להתיר פרסום מידע מסחרי לרבות הצבתן של פרסומות באתר (להלן "הפרסומות").
 25. ברוב המקרים, הצבת פרסומות בשטחי האתר, מתבצעת באופן עצמאי על ידי צד שלישי, ללא מעורבות כל שהיא של מפעיל האתר.
 26. מפעיל האתר אינו אחראי לפרסומות תוכנם ו/או המידע הנכלל בהם, בכל דרך שהיא.
 27. הפרסומות תוכנן והמידע הנכלל בהן באתר הם באחריותם הבלעדית של המפרסמים בלבד, והם אינם מהווים חסות, המלצה או עידוד להשתמש בשירותים או המוצרים המוצעים בהם.

   

  תנאים נוספים

 28. במידה ותחול טעות, בתום לב, אם על ידי מפעיל האתר, המוטב, או על ידי הרוכש, בסכום התשלום שחויב באמצעות השירות המוצע באתר, רשאי מפעיל האתר או מי מטעמו, לרבות המוטב, לבטל את הפעולה המסוימת אשר לגביה חלה הטעות בסכום התשלום ומפעיל האתר לא יחויב כלפיך במקרה כזה, בגין הפעולה שבוטלה.
 29. בכל מקרה אשר בו, מחמת כוח עליון או גורמים אחרים שאינם בשליטת מפעיל האתר, אשר ימנעו ממפעיל האתר לנהל את השירותים הניתנים באתר כתקנם, או אם יפגעו תקלות במחשוב או במערכות התקשורת בהשלמת הפעולה באתר, יהא רשאי מפעיל האתר להודיע על ביטול הפעולה. במקרה זה, יושב למבצע הפעולה, אשר בוטלה ביוזמת מפעיל האתר בנסיבות האמורות לעיל, כל סכום ששולם על ידו או לחילופין, תבוטל פעולת חיוב כרטיס האשראי.

   

  ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 30. כל הרוכש מוצר באתר זה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות החוק, הרוכש מחויב לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. סעיף זה תקף לעניין מוצרים בר קיימא בלבד, לגבי הזמנת שירותים, מוצר אשר נרכש באתר ניתן לבטלו באמצעות הודעה בכתב לדף אור, שיפורטו בה שמו המלא ומספר תעודת הזהות של הרוכש המבטל (להלן: "הודעת הביטול"), לרבות באמצעות פקס' ודוא"ל, החל מיום עשיית העסקה ועד 14 ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת אישור ביצוע העסקה בכתב המכיל את תנאי העסקה, לרבות תיאורו ומחירו של המוצר, לפי המאוחר מבניהם, כדלקמן והכל בהתאם להוראות החוק.
 31. בביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה במוצר, תחזיר דף אור בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הביטול, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב ולא תגבה מהלקוח סכום כלשהו. החזרת המוצר לדף אור תעשה על ידי הרוכש על פי הוראות החוק. דף אור רשאית לבדוק את המוצר, טרם קבלתו אליה.
 32. בביטול עסקה שלא עקב פגם או אי התאמה במוצר תחזיר דף אור בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, ככל ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה, תמסור עותק מהודעת ביטול החיוב. במקרה זה דמי המשלוח לא יוחזרו.
 33. על הרוכש להחזיר את המוצר בתוך 14 ימים מיום קבלת המוצר, בצירוף חשבונית מקור. עלות ההחזרה חלה על הרוכש ותשולם על ידו, ככל שהחזרת המוצר תתבצע באמצעות שליח מטעם דף אור.
 34. יודגש כי אין זכות החזרה בנוגע לאותם מוצרים או שירותים המיוצרים בעבור המזמין במיוחד ואשר לא נפל בהם כל פגם ביצורם ו/או שאין חוסר התאמה ביחס להזמנתם- במקרים בהם הרוכש יבטל את ההזמנה לאחר הוצאתה לפועל, מבלי שנפל בה כל פגם ו/או אי התאמה, הרי שדף אור אינה מתחייבת להחזיר לרוכש את התמורה ששולמה עבור אותה הזמנה. שכן, בשל אופי השירות שניתן על ידי דף אור, ההזמנות הינן מיוחדות עבור הזמנה מסוימת ולא ניתן לעשות עם ההזמנות שבוטלו כל שימוש אחר זולת לשימושו של הרוכש.
 35. לקוחות "קבועים" אשר מבצעים הזמנות מקוונות בהתאם להסכם התקשרות שנחתם מראש, ישלמו בהתאם לתנאי התשלום שסוכמו מראש. אפשרות נוספת לתשלום מקוון הינה באמצעות תשלום בכרטיס אשראי על ידי לחיצה על קישור שישלח אל הלקוח במצורף לחשבונית התקופתית (להלן: "תשלום מקוון ללקוח קבוע").
 36. תשלום מקוון שיבוצע על ידי לקוח מהווה הסכמה על קבלת ההזמנה לשביעות רצונו של הרוכש והוא אינו ניתן לביטול.

   

  ביטול העסקה על ידי דף אור

 37. מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן תהיה דף אור רשאית לבטל את ההזמנה ו/או ההתקשרות עם הרוכש, גם במקרה בו נשלחה הודעה על ההזמנה לרוכש. התקשרות שבוטלה לא יזכו את הרוכש בכל סעד שהוא ולא יהיו לרוכש כל טענות כנגד דף אור:

   

  37.1.

  במקרה שבו תיפול טעות בתום לב באחד מן הנתונים המפורטים באתר לגבי המוצר, לרבות מחיר המוצר או תיאורו על בסיסם נערכה ההזמנה ו/או במקרה בו הצעת המשתמש הייתה מתחת למחיר המינימום.

  37.2.

  במקרה של השבתה או תקלה בפעילותו התקינה של האתר עקב "כוח עליון", ו/או עקב מקרה של תקלה מהותית במערכת המחשב, במערכת הטלפונים או במערכות תקשורת אחרות המשרתות את דף אור ו/או מפעיל האתר, ו/או בכל מקרה אחר בו יעכבו, ימנעו או ישבשו גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת דף אור ו/או מפעיל האתר את פעילותו התקינה של האתר או את אספקת המוצרים.

  37.3.

  במקרה בו לא עמד הרוכש בהתחייבות מהתחייבויותיו לרבות, אך לא רק, ההתחייבות לתשלום התמורה בגין המוצר שהזמין ו/או בכל מקרה בו מסר הרוכש פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מושלמים, לרבות במקרה של אי אישור העסקה על ידי חברת כרטיסי האשראי.

פיתוח של OLAN AT&S Ltd. - על בסיס RENESI